Bộ Y tế không chấp nhận báo cáo của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I