Bộ Y tế không đồng ý với bản tự kiểm điểm của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I