Bộ Y tế khuyến nghị test nhanh hàng tuần cho người làm việc tại chợ