Bộ Y tế thu hồi văn bản công bố 12 thuốc cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19