Bộ Y tế yêu cầu xây dựng hướng dẫn sử dụng 2 vắc-xin Covid-19 mới Abdala và Hayat-Vax