Bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ