Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Nội vụ là theo yêu cầu công tác