Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng