Bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp: Cần mở rộng đối tượng hưởng