Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội