Bộ trưởng GTVT: Gỡ khó hoạt động hàng hải để duy trì chuỗi cung ứng