CELAC tìm cách tăng cường sức mạnh khu vực thông qua hợp tác