COVID-19: Hà Nam còn 3 đơn vị cấp xã ở cấp độ nguy cơ trung bình