COVID-19: Vaccine dạng xông của CanSino được đánh giá có hiệu quả