Ca nhiễm cộng đồng cao, An Giang áp dụng cấp độ 3 ở huyện Chợ Mới