Cả tỉnh Quảng Ninh vỡ òa khi Hoàng Khánh 'lên đỉnh Olympia năm 2021'