Các cơ quan của Quốc hội ủng hộ hơn 360 triệu đồng chống dịch