Các đề xuất của Việt Nam được ASEAN và đối tác ủng hộ