Các địa phương chủ động xử lý linh hoạt trong phòng, chống COVID-19