Các địa phương tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch