Các nghị viện đóng vai trò tích cực trong thực hiện SDGs