Các nước tăng cường phòng chống Omicron, biến thể mới tiếp tục lây lan ra gần 40 quốc gia