Cách ly y tế tại nhà: Cần đồng bộ giữa chủ trương và thực tiễn