Campuchia tiến tới mở cửa hoàn toàn, Singapore mở rộng việc đi lại