Cần 2 tuần đánh giá hiệu quả của vắc xin với biến thể lạ Omicron