Cần Thơ: Bốn huyện áp dụng Chỉ thị 15 và năm quận theo Chỉ thị 16