Căn cứ nào để sư Thích Thanh Toàn hoàn tục nhưng xin giữ lại khối tài sản?