PGS-TS Nguyễn Viết Nhung: Chỉ xét nghiệm diện rộng khi mất kiểm soát