Cần phát triển vaccine nhắm vào phần ít đột biến của virus SARS-CoV-2