Canada khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ về các chuyến đi nước ngoài