Cánh cửa SEA Games 30 đóng lại với đồng đội của Văn Lâm