Cao Bằng cho phép tổ chức hoạt động tập trung không hạn chế số người