Chấn chỉnh hiện tượng lơ là trong phòng, chống dịch