Chấn chỉnh hoạt động cấp phát, kinh doanh thuốc điều trị Covid-19