Chặn đà lây lan của biến thể Omicron, Anh triển khai 'Kế hoạch B' chống Covid-19