Chăng lưới tại các ổ dịch 'nóng' ở Hà Nội như thời cả thành phố cách ly