Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19