Chiến lược mới hạn chế bệnh nhân Covid-19 tử vong của Việt Nam