Chiến sĩ CSCĐ không về chịu tang bố vì nhiệm vụ chống dịch Covid-19