Chiến sỹ CSCĐ không về chịu tang cha vì nhiệm vụ chống dịch