00:00

Chính thức bãi nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng, cho sư Thích Thanh Toàn xả giới hoàn tục

TIN LIÊN QUAN