Chợ Long Biên hoạt động trở lại: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch