Chống COVID-19 'kiểu lạ', Brazil trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới