Chủ đề tháng 3 cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam': Qua miền Tây Bắc