Chủ động thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới