Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế