Chuyên gia: Covid-19 tác động 'hạn chế' lên các ngân hàng Trung Quốc