Chuyên gia Đức: Biến thể Omicron có thể là tin tốt!