Chuyên gia: Việt-Nga là hình mẫu trong thực tiễn ngoại giao thế giới