Chuyên gia cảnh báo về khả năng Anh sẽ phải tái phong tỏa vào mùa Đông